1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24427207. The Beautiful Bride Company accepteert geen Algemene Voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot The Beautiful Bride Company in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met haar gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
1.3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.5. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van The Beautiful Bride Company.
1.6. Indentiteit van de ondernemer:

The Beautiful Bride Company VOF
Vestigingsadres: Olivier van Noortlaan 108, 3133 AT Vlaardingen, Nederland
Telefoonnummer: 010 4340524
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK-nummer: 80045766
Btw-identificatienummer: NL861538481B01

2. Tarieven
2.1. Alle tarieven en prijzen opgenomen tarieven specifiek voor particulieren zijn inclusief BTW. Alle overige tarieven zijn exclusief BTW.
2.2. De stylisten van The Beautiful Bride Company kunnen voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij een bepaald tarief voor deze dienst geldt of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij een boeking van een stylist op uurbasis geldt het uurtarief.

3. Reiskostenvergoeding
3.1. De reiskosten worden berekend vanaf de woonplaats van de styliste. Deze worden gebaseerd op een kilometervergoeding à € 0,25 per kilometer.

4. Totstandkoming boeking
4.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van The Beautiful Bride Company aanvaardt.
4.2. Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van The Beautiful Bride Company alvorens een boeking te doen.
4.3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes.

5. Boekingen
5.1. Opdrachten worden uitsluitend geboekt via het management of stylisten van The Beautiful Bride Company. 

6. Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door The Beautiful Bride Company aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders door The Beautiful Bride Company is aangegeven.
6.2. Bij bruidsopdrachten verwacht The Beautiful Bride Company een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag direct na ontvangst van het opdrachtformulier of acceptatie van de offerte. Het restant moet binnen binnen 14 dagen na de proefsessie worden betaald. 
6.3. Alle uitbreidingen van de bruidsopdrachten geboekt via de opdrachtgever worden separaat gefactureerd.
6.4. Voor alle overige particuliere opdrachten geldt dat betaling via factuur plaatsvindt.
6.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
6.6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die The Beautiful Bride Company moet maken ter inning van het door wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.

7. Onderzoek, klachten en reclames
7.1. Klachten dienen uiterlijk binnen 72 uur, na de proefsessie of trouwdag , schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij The Beautiful Bride Company te worden ingediend.
7.2. De voorwaarde voor het erkennen van een klacht jegens The Beautiful Bride Company, is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.
7.3 Klanten ontvangen binnen 48 uur een bevestiging dat de klacht in behandeling is genomen en binnen één week een inhoudelijke schriftelijke reactie op de klacht. Onze inhoudelijke schriftelijke reactie bevat de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en een voorstel om tot een oplossing van de klacht te komen. Wij doen ons uiterste best de klacht naar tevredenheid af te handelen.

8. Overmacht
8.1. The Beautiful Bride Company is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop The Beautiful Bride Company geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor The Beautiful Bride Company niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. The Beautiful Bride Company heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat The Beautiful Bride Company zijn verbintenis had moeten nakomen.
8.3. Indien The Beautiful Bride Company ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is The Beautiful Bride Company gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

9. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
9.1. In geval van overmacht waaronder ziekte van de stylist zet The Beautiful Bride Company zonder dat overleg noodzakelijk is, een vervangende stylist van gelijkwaardig niveau in. Indien The Beautiful Bride Company geen vervangende stylist beschikbaar heeft, dan kan te allen tijde de opdracht geheel of gedeeltelijk geannuleerd worden. Indien de opdracht door de Beautiful Bride Company wordt geannuleerd vanwege het niet beschikbaar hebben van een vervangende stylist bij ziekte zullen alle vergoedingen gedaan door de opdrachtgever volledig worden gerestitueerd.
9.2. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd: 
a) Voor boekingen geldt het recht om binnen 14 dagen na de boeking deze kosteloos ongedaan te maken.
b) Bij annulering voor de proefsessie en tot 60 dagen voor de trouwdag 25% van de kosten van het bruidsarrangement. 
c) Bij annulering na de proefsessies of vanaf de 60e dag tot de 14e dag voor de trouwdag zijn de annuleringskosten 50% van de kosten van het bruidsarrangement.
d) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de trouwdag zijn de annuleringskosten 75% van de kosten van het bruidsarrangement.
e) Bij annulering vanaf de 7e dag voor de trouwdag zijn de annuleringskosten 100% van de kosten van het bruidsarrangement.
f) Onder trouwdag wordt verstaan de eerst geboekte datum die wij voor de opdrachtgever hebben gereserveerd.

 

10. Aansprakelijkheid en schade
10.1. The Beautiful Bride Company sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van The Beautiful Bride Company en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan The Beautiful Bride Company kunnen worden toegerekend.
10.2. The Beautiful Bride Company is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan wanneer de stylist de opdracht niet of gebrekkig nakomt.
10.3. The Beautiful Bride Company is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door de stylist. Ook niet als er sprake is van opzet of grove schuld van de stylist. Is hier sprake van opzet of grove schuld van de stylist dan zal de opdrachtgever dit bij de stylist verhalen.

11. Privacy
11.1 The Beautiful Bride Company speelt open kaart en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.
11.2 Wij beschermen je privacy op de volgende manieren:
a) Je persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
b) Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
c) Wij publiceren alleen foto´s van klanten na uitdrukkelijke toestemming. Bij toestemming door de bruid (opdrachtgever) voor publicatie van foto's gaan wij er vanuit dat de bruid deze toestemming heeft ontvangen van herkenbare gasten danwel ouders van de herkenbare bruidskinderen.

12. Slotbepalingen
12.1. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en The Beautiful Bride Company bestaat is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen The Beautiful Bride Company en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. The Beautiful Bride Company is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.
12.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.